Electrification of the company vehicle fleet.
We will help you assess the feasibility, plan the process, and estimate the costs of electrifying your company's fleet as well as plan a proper infrastructure.

Next Move is data based control of fleet electrification

Our tool enables the evaluation of the potential for transitioning to electric vehicles among the largest companies in Poland. We assist in managing the complex processes of fleet transformation, providing clear and effective support from specialists.We will show you areas where electric vehicles will meet your employees' needs and positively impact cost efficiency, as well as areas where traditional vehicles are a better choice!

Next Move is a simple route to a modern company fleet

The automotive market is evolving, with the electrification of corporate fleets being the future. This trend is advancing in response to increasingly favorable Total Cost of Ownership (TCO) calculations.

Inevitable fleet electrification


Electrification is a fast-growing trend and will be additionally boosted by law. All new cars sold need to have 55% lower CO2 emissions from 2030, versus 2021 levels

Lack of know-how


Many fleet operators and representatives of companies managing corporate fleets lack the necessary skills and data to efficiently manage the fleet electrification process.

no reliable data for transition


Only a few percent of companies have sufficient telematics data to assess a company's readiness to transition to zero emissions.

We offer simple answers to complex questions

Three steps to zero emissions

Gather data effortlessly


Using our tool, we build a simple and clear database of cars and the mobility scheme of your employees taking into account their approach to electromobility. This method optimizes time while obtaining key information.

Conduct calculations


We identify areas for operational and cost efficiency improvements using electric vehicles, considering situations favoring combustion vehicles and factors like purchase costs, performance, financial incentives, and environmental impact.

Get reports and dashboards


The results are presented in a simple but visually appealing format: a collective dashboard with key parameters for major stakeholders like headquarters or investors.

All doubts resolved thanks to Next Move

We deliver top-class solutions that bring measurable benefits in a short time.

Ev readiness assessment on reliable data


We have developed a unique methodology for collecting data from various sources and combining them to calculate the fleet's readiness for electrification.

transformation strategy and execution plan


We define clear steps for fleet transformation and provide infrastructure for charging electric vehicles.

calculation of transformation budget


We calculate the total costs of transformation for both vehicles and infrastructure, allowing for planning within a defined budget.

We are a unique team

of founders & experts with executive experience in automotive industry and digital startups.

Paul gogolinski

ceo

Executive with over 30 years of experience in building F&I products in automotive industry, co-owner of Total Fleet Solutions - a consulting company dealing with transition of fleet strategies for small, medium & large companies.

Patryk bednarz

coo

Manager with over 10 years of experience in strategic consulting for large companies & building new ventures, including running automotive startup for almost 2 years.

Krzysztof sosnowski

Sales & product support

Fleet market expert with experience as Sales Director & Board Member for Operations in biggest CFMs in CEE. A co-owner of Total Fleet Solutions.

Jan rudziński

product & venture builder

Product & Venture architect with experience in product building using no code solutions, as well as managing seed startup.

Get in touch with us

Write to us & let's drive the EV revolution together!

Direct contact details:
Patryk Bednarz
patryk@nextmove.solutions
+48695085111

Elektryfikacja floty pojazdów firmowych
Pomożemy Ci ocenić potencjał operacyjny do zmiany, zaplanować proces i oszacować koszty elektryfikacji floty firmowej oraz potrzebną infrastrukturę.

Next Move to elektryfikacja floty oparta na danych

Nasze rozwiązanie umożliwia ocenę potencjału przejścia na pojazdy elektryczne. Pomaga zarządzać skomplikowanymi procesami transformacji floty, zapewniając klarowne i efektywne wsparcie specjalistów.Pokażemy Ci obszary, w których pojazdy elektryczne spełnią potrzeby Twoich pracowników i wpłyną pozytywnie na efektywność kosztową oraz obszary, w których tradycyjne pojazdy są lepszym wyborem!

Next Move odpowiada na główne wyzwania w transformacji flot

Rynek motoryzacyjny się zmienia. Elektryfikacja flot firmowych to przyszłość. Trend ten postępuje w odpowiedzi na coraz lepsze wyniki kalkulacji opłacalności pojazdów zeroemisyjnych w cyklu kontraktu (tzw. TCO).

Nieuchronna elektryfikacja


Elektryfikacja to trend, który wkrótce zostanie uregulowany prawnie. Do 2030 wszystkie nowe samochody będą zobowiązane ograniczyć emisję CO 2 o 55% w porównaniu do poziomów z 2021 roku.

braki w zakresie know-how


Wielu operatorom flot oraz przedstawicielom firm zarządzających flotami firmowymi brakuje niezbędnych umiejętności i danych do efektywnego zarządzania procesem elektryfikacji flot.

braki w zakresie danych


Tylko kilka procent firm posiada telematykę danych wystarczającą do oceny gotowości firmy do przejście na zeroemisyjność.

Dajemy proste odpowiedzi na skomplikowane pytania

Trzy kroki do zeroemisyjności Twojej floty

automatyczne zebranie danych


Przy użyciu stworzonego przez nas narzędzia budujemy prostą i przejrzystą bazę samochodów i schematu mobilności pracowników. Ta metoda pozwala zoptymalizować czas, przy jednoczesnym pozyskiwaniu kluczowych informacji.

Przeprowadzenie obliczeń


Obliczamy, gdzie pojazdy elektryczne mogą zwiększyć efektywność kosztową i operacyjną, uwzględniając przypadki, gdzie pojazdy spalinowe są lepszym wyborem. Bierzemy pod uwagę czynniki takie jak koszty zakupu, utrzymania, wydajność, bonusy finansowe czy wpływ na środowisko.

Stworzenie raportów


Wyniki są prezentowane w prostym ale też atrakcyjnym wizualnie formacie: dashboard zbiorczy z kluczowymi parametrami, dla kluczowych interesariuszy typu centrala lub inwestorzy.

Wszystkie wąpliwości rozstrzygnięte dzięki Next Move

Dostarczamy rozwiązania najwyższej klasy, przynoszące wymierne korzyści w krótkim czasie.

Ocena gotowości do transformacji


Zbudowaliśmy unikalną metodologię zbierania danych z różnych źródeł i łączenia ich w celu obliczenia poziomu gotowości operacyjnej floty do elektryfikacji.

Strategia transformacji i plan wykonania


Określamy jasne kroki transformacji floty. Dostarczamy infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych dostosowane do Twoich potrzeb.

Obliczenie budżetu transformacji


Obliczamy całkowite koszty transformacji zarówno dla pojazdów, jak i infrastruktury, co pozwala na planowanie działań w ramach określonego budżetu.

Jesteśmy unikalnym zespołem

przedsiębiorców oraz ekspertów z doświadczeniem zarządczym w sektorze motoryzacji oraz nowoczesnych technologii.

Paul gogolinski

ceo

Zarządzający z ponad 30-letnim doświadczeniem w tworzeniu produktów F&I w branży motoryzacyjnej, współwłaściciel Total Fleet Solutions - firmy konsultingowej zajmującej się transformacją strategii flotowych dla małych, średnich i dużych firm.

Patryk bednarz

coo

Manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w doradztwie strategicznym dla dużych firm oraz w budowaniu nowych przedsięwzięć, w tym prowadzeniu startupu motoryzacyjnego przez prawie 2 lata.

Krzysztof sosnowski

Sales & product support

Ekspert rynku flotowego z doświadczeniem jako Dyrektor Sprzedaży oraz Członek Zarządu ds. Operacji w największych firmach flotowych w CEE. Współwłaściciel Total Fleet Solutions.

Jan rudziński

product & venture builder

Venture builder z doświadczeniem w tworzeniu produktów za pomocą rozwiązań "no code", a także w zarządzaniu startupami na wczesnym etapie rozwoju.

Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas i poprowadźmy e-rewolucję razem!

Kontakt:
Patryk Bednarz
patryk@nextmove.solutions
+48695085111

Gain competitive advantage with Next Move

We are focused on providing best-in-class solution giving tangible benefits both in terms of cost savings as well as allowing to gain new clients outpacing the competition in a race to deliver ESG-compliant operations.

Increase ev sales with an innovative tool


We deliver a tailored white-label solution giving you a tool branded like your company so you can present Next Move results as if it was your team's work. This opens up a totally new market for your company!

save significant sales costs


Our tool is fed by data gathered by your client's employees & does not need processing it by your team! This means you can save up to 1200 EUR of your sales costs only on one client fleet electrification request.

build client trust and loyalty


Thanks to an user friendly dashboard & time of request processing you can gain trust of your client's executives and show an image of an innovative automotive company.

Nieuchronna elektryfikacja


Elektryfikacja to szybko rosnący trend, który zostanie dodatkowo wzmocniony przez prawo. Wszystkie nowe samochody sprzedawane muszą mieć o 55% niższe emisje CO2 od 2030 roku w porównaniu do poziomów z 2021 roku.

braki w zakresie know-how


Wielu operatorów floty oraz przedstawicieli firm zarządzających flotami firmowymi brakuje niezbędnych umiejętności i danych do efektywnego zarządzania procesem elektryfikacji flot.

Wysokie koszty zmiany


Zgodnie z naszymi analizami przetwarzanie wniosku o elektryfikację floty może zająć do 7 dni roboczych, co jest równoważne kosztem nawet do 1200 EUR.

Zwiększenie sprzedaży pojazdów elektrycznych


Dostarczamy spersonalizowane rozwiązanie "white label", dzięki któremu otrzymasz narzędzie oznaczone logo Twojej firmy, pozwalając prezentować wyniki Next Move tak jakby to była praca Twojego zespołu. To otwiera zupełnie nowy rynek dla Twojej firmy!

Szereg oszczędności w pracy zespołu sprzedażowego


Nasze narzędzie korzysta z danych zgromadzonych przez pracowników Twojego klienta i nie wymaga ich przetwarzania przez Twój zespół! Oznacza to, że możesz zaoszczędzić nawet do 1200 EUR na kosztach sprzedaży tylko w przypadku jednego wniosku o elektryfikację floty klienta.

Zbudowanie lojalności i zaufania twojego klienta


Dzięki przyjaznemu dla użytkownika panelowi sterowania oraz szybkiemu przetwarzaniu wniosków, możesz zdobyć zaufanie kadry kierowniczej Twojego klienta i zaprezentować wizerunek innowacyjnej firmy motoryzacyjnej.